Regulamin konkursu urodzinowego Myśli Potarganej

z dnia 01.06.2020 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ten (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs, organizowany w dniach 01.06-14.06.2020 r. (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest właściciel sklepu internetowego na stronie Myśli Potarganej reprezentowany przez Zofię Kosmalę.
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od dnia 14 czerwca 2020 r. od chwili zamieszczenia postu konkursowego na stronie Myśli Potarganej i profilu na Facebook oraz Instagram
 6. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem strony i mediów społecznościowych (dalej „Profile”).

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik/Uczestnicy”). Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

§ 3. Zadanie Konkursowe

 1. Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy śledzić Profile na portalu Facebook (https://www.facebook.com/myslipotarganej/), wykonać zadanie konkursowe rozumiane jako najbardziej kreatywna odpowiedź na treść pytania w Poście Konkursowym.
 2. Zadanie konkursowe należy umieścić w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 w komentarzu pod Postem Konkursowym na stronie lub w profilach społecznościowych. Zgłoszenia będą oceniane pod względem kreatywności rozwiązania zadania konkursowego zawartego w Poście Konkursowym i ciekawego opisu (dalej: „Odpowiedź”).
 3. Na podstawie kryteriów, o których mowa w ust 2, spośród Uczestników, którzy zgłosili Odpowiedź w komentarzu na Post Konkursowy, Organizator wyłoni jednego Uczestnika, którego Odpowiedź zostanie nagrodzona Nagrodą.
 4. Laureat wyłoniony spośród Odpowiedzi, zgłoszonych w komentarzu pod Postem Konkursowym zostanie ogłoszony w terminie 5 dni roboczych od momentu zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie zgodnie z § 1 ust. 5 Regulaminu, na Profilach Organizatora, o którym mowa w § 3 ust. 1 powyżej.
 5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną Odpowiedź. W przypadku zgłoszenia kilku Organizator weźmie pod uwagę tylko pierwszą zgłoszoną.
 6. Przed wzięciem udziału w Konkursie, rozumianym jako przygotowanie i zgłoszenie Odpowiedzi, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu. Uczestnik powinien wziąć udział w Konkursie tylko w przypadku, w którym akceptuje postanowienia Regulaminu. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z komentarzy pod Postem Konkursowym treści (w tym Odpowiedzi) zamieszczonych przez Uczestników, które są niezgodne z Regulaminem konkursu, obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami, a także zagrażających dobrom osobistym Organizatora lub stanowiących treści służące promocji podmiotów trzecich.
 8. Zgłoszenia nieprawidłowe i niepełne mogą zostać wykluczone przez Organizatora Konkursu również w przypadku stwierdzenia, że naruszył Regulamin Konkursu.

§ 4. Nagrody w Konkursie

 1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę i jest nią: Komplet podkładek pod kubki – Kotki o wartości 59 zł.
 2. Organizator informuje, że nagroda jest wydawana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 3. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez laureata na adres e-mail: [email protected] prawdziwych i aktualnych danych teleadresowych laureata: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu kontaktowego w celu dostarczenia Laureatowi Nagrody.
 4. Wiadomość zawierająca powyższe informacje powinna być przesłana przez laureata w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
 5. Organizator informuje, że jeżeli na skutek niepodania przez Laureata danych, o których mowa w §4 punkt 3 lub podania przez laureata nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych teleadresowych doręczenie Nagrody może okazać się niemożliwe. W takim przypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 6. Nagroda zostanie przesłana na koszt Organizatora w terminie 5 dni od daty otrzymania przez Organizatora danych adresowych, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 7. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 8. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

§ 5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać w czasie trwania konkursu oraz w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu na adres e-mail: [email protected].
 2. W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a także adres e-mail, pod który ma zostać wysłana odpowiedź.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 10 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana pocztą elektroniczną.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

§ 6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Organizator Konkursu. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym prawidłowego wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Uczestnikowi Nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska w celu poinformowania o wynikach Konkursu. Dane teleadresowe oraz adres e-mail Uczestnika nie zostaną opublikowane.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez Facebook (Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia,Stany Zjednoczone Ameryki). Organizator informuje, że Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z udziałem Uczestników w Konkursie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników oraz nagrody przyrzeczone przez Organizatora.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.